การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร จัดกิจกรรม "Morning Talk" ครั้งที่ 6/2562

"Morning Talk" ครั้งที่ 6/2562"Morning Talk" ครั้งที่ 6/2562"Morning Talk" ครั้งที่ 6/2562"Morning Talk" ครั้งที่ 6/2562"Morning Talk" ครั้งที่ 6/2562"Morning Talk" ครั้งที่ 6/2562"Morning Talk" ครั้งที่ 6/2562ดาวเด่นไตรมาส 2/2562

      วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ภายใต้การบริหารของน.ส.สุดาพร นาคพิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร พร้อมด้วยหัวหน้างาน/พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม "Morning Talk" ครั้งที่ 6/2562 ในการนี้ผู้จัดการสุดาพร นาคพิน ได้แจ้งผลดำเนินงาน / การเตรียมความพร้อมด้านการยื่นใบสมัครศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ประจำปี 2562 / การเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ Customer Information System : CIS ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562 นี้

      ทั้งนี้ได้มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 2/2562 คือนายนัทธี ประสมรอด ตำแหน่ง ช่างโยธา 3 พนักงานที่มีความขยัน อดทนและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน