กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการใช้ระบบงานสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS)

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการใช้ระบบงานสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) และซักซ้อมความเข้าใจในการจัดการข้อร้องเรียนของผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการทำงาน เพื่อเป็นการลดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน