การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ดำเนินกิจกรรม ออกหาน้ำสูญเสีย ณ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ภายใต้การบริหารงานของ นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร นายอนุเทพ แดงบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร และหัวหน้างานในสังกัด ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารการจ่ายน้ำ การบริหารการควบคุมน้ำสูญเสีย  เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้มีน้ำที่มีคุณภาพ สม่ำเสมอ และเพียงพอต่อความต้องการ โดยการจัดแผนให้มีการออกหาน้ำสูญเสียในช่วงเวลากลางคืน ณ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่ง การลดน้ำสูญเสีย เป็นผลสะท้อนผลกำไรโดยตรง ของกปภ.ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรจึงร่วมกันหาแนวทาง ร่วมแก้ไข เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการลดน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ