การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม ”โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” (Home Care) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม ”โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม ”โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม ”โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม ”โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม ”โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม ”โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม ”โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม ”โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม ”โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้

เนื่องในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม ”โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” (Home Care) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในพื้นที่ชุมชนพรุดินนา ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการออกเยี่ยมเยียนประชาชนในเขตพื้นที่นี้อีกครั้ง เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค, การสำรวจ สอบถามความต้องการในการใช้น้ำประปา เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้มีการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำ และเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำในอนาคต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ต้องเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในคุณภาพของน้ำประปา และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการให้คำแนะนำในเรื่องระบบประปา อีกทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความต้องการของผู้ใช้น้ำประปา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ให้บริการ
♥️ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม เราบริการด้วยหัวใจ ♥️