การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงถังน้ำใส พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์บริเวณหน่วยบริการคลองพน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงถังน้ำใส พร้อมทั้งปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงถังน้ำใส พร้อมทั้งปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงถังน้ำใส พร้อมทั้งปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงถังน้ำใส พร้อมทั้งปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงถังน้ำใส พร้อมทั้งป

ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม มอบหมายให้นายชำนิ บุญชุม หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงถังน้ำใส พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์บริเวณหน่วยบริการคลองพน ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เพื่อให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ และสวยงามต่อไป