การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งทการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งทการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งทการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งทการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งทการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดประชุมประจำเดือนและกิจกรรม Morning Talk ครั้งท

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ นำโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกงาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้พูดคุยหารือ การติดตามการปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นปัญหาต่างๆ ในการทำงาน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อ กปภ.สาขาคลองท่อม และในวันนี้ได้มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส ๑/๒๕๖๒ ซึ่งในครั้งนี้พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกคือ นายวิทวัฒน์ ผึ่งผาย ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ๖ สังกัดงานผลิต ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี และสามารถปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี และรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง