การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ พร้อมด้วยหัวหน้างาน, พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ได้ร่วมกันพัฒนา และทำความสะอาด หน่วยบริการคลองพน ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ซึ่งเป็นหน่วยบริการจำหน่ายน้ำให้กับชุมชนในพื้นที่ตำบลคลองพน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากการได้พัฒนา และทำความสะอาดแล้ว ยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีซึ่งกันและกันได้อย่างยั่งยืน
♥️ เรารักการประปาส่วนภูมิภาค ♥