การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำไตรมาส ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการ สนทนายามเช้า (Morning Talk)          ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒

โดยเป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามถึงปัญหา - อุปสรรคในการทำงาน ของแต่ละสายงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ให้งานสำเร็จไปตามเป้าหมายขององค์กร การดำเนินกิจกรรมลดน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายของกปภ.กำหนด เร่งหาผู้ใช้น้ำเพิ่ม ติดตามหนี้ค้างชำระ และติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละสายงาน พร้อมให้แต่ละสายงานรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน จากที่ได้สั่งการไปและติดตามผลการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๒ เดือน และกล่าวอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาส "ขอให้คริสต์มาสของคุณเต็มไปด้วยความสนุก ขอให้คุณและครอบครัวมีความสุขในวันคริสต์มาส"