การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม "Morning Talk" ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานของผู้จัดการ สมพงศ์ ณ นคร พร้อมหัวหน้างาน ,พนักงาน,และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด กปภ.สาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม  "Morning Talk" ครั้งที่ 1/2562  ผู้จัดการกปภ.สาขาท่าแซะ ได้ชีแจงแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านต่างๆ ของกิจการประปา  พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ 2561 และ รายงานแผนการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ 2562 ให้พนักงานในสังกัดทราบ เป้าหมายและผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมนี้ ได้ให้พนักงานในสังกัด พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุย ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ของทุกสายงาน เพื่อทำความเข้าใจและพร้อมจะปฏิบัติงานให้ลุล่วง สำเร็จตามเป้าหมาย ของกปภ. ต่อไป

 

 

 

                                                                              ภาพและข่าวโดย กปภ.สาขาท่าแซะ

                                                                                  Mail. 5551019@pwa.co.th