การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดโครงการประชุมสายงาน ประจำไตรมาส ๔/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔

วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารของ นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ มอบหมายให้แต่ละงานในสังกัด จัดกิจกรรม โครงการประชุมสายงาน - ซึ่งงานอำนวยการ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ประจำไตรมาส ๔/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่เป็นแบบสองทิศทางระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน และผู้บริหาร
นำโดย นางสาวปานเลขา ทับเคลียว ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ๖ รักษาการ หัวหน้างาน ๗ งานอำนวยการ พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดงานอำนวยการ เป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามถึงปัญหา และติดตามงาน พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และรายงานผลการดำเนินงานให้พนักงานในสายงานได้ทราบ เพื่อให้การปฏิบัติงานได้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่กปภ.กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.ด้านการเพิ่มรายได้ 
๒. ลดค่าใช้จ่าย
๓.เร่งรัดหนี้ค้างชำระ
๔.การจัดส่งรายงาน
๕.การมีใจในการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำ 
๖.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นแนวทางประกอบในการปฏิบัติงานต่อไป
๗.การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของกปภ.
๘.ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารการเบิก - จ่าย
๙.การจัดส่งเอกสารจากกปภ.สาขา ไปยังกปภ.เขต
๑๐.การมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการทำงาน เกี่ยวกับโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) ให้เป็นไปตามตัวชี้วัด WSP ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ยกระดับสู่กลุ่ม A ในปี ๒๕๖๑

๑๑.การปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกปภ.ในการติดตามหนี้ค้างชำระ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง และงานที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามเป้าหมายที่กปภ.กำหนด
ในการนี้เน้นย้ำให้พนักงานในสายงานร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้้ ทั้งนี้ นางสาวปานเลขา ทับเคลียว รักษาการหัวหน้างานอำนวยการ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับการปฏิบัติงานของพนักงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา และขอให้มีพนักงานทุกท่านมีความขยัน หมั่นเพียร อดทน และมีความซื่อสัตย์ ในการปฏิบัติงานต่อไป เพื่อตนเองและกปภ.