การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP ) ปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP ) ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งมี นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ เป็นประธานกรรมการ โดยได้ทำการตรวจสอบเอกสาร พร้อมสอบถามข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำมาประเมินผลต่อไป สำหรับโครงการ"Water Safety Plan : WSP" คือ แนวทางเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำดื่มที่ปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก ซึ่ง กปภ.ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน โดยให้ความสำคัญในการติดตาม ตรวจสอบ ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการอุปโภคบริโภคน้ำประปา และมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการผลิตจ่ายน้ำประปาที่ดี สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน