การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ มอบของรางวัลให้แด่ ดาวเด่นประจำไตรมาส

 ในวันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ได้มอบของรางวัล ให้กับดาวเด่นประจำไตรมาส แต่ละไตรมาส จำนวน ๔ คน ดังนี้
๑.นายกิตติพงษ์ โมรานอก ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ดาวเด่นประจำไตรมาส ๑/๒๕๖๑

๒ นายชาญณรงค์ มีมุสิก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่างโยธา(มิสเตอร์ประปา) ดาวเด่นประจำไตรมาส ๒/๒๕๖๑

๓.นายนิวัฒน์ สุวรรณเนาว์ ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ดาวเด่นประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๑

๔. นางสาวจิราพร อินทนาพาง ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ๕ ดาวเด่นประจำไตรมาส ๔/๒๕๖๑

รายนามดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด จากการจัดกิจกรรม ดาวเด่นประจำไตรมาส ซึ่งเป็นพนักงานที่มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี ซึ่งในการนี้ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จึงได้มอบของรางวัลให้กับดาวเด่นประจำไตรมาส เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน ในการทำงานต่อไป