การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภคของกปภ.ปี ๒๕๖๑ ตามแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังของกปภ. ปี ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะ พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการประปา กระบวนการผลิตน้ำสะอาด พร้อมทั้งให้คำปรึกษา - แนะนำ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล สามารถดูแลกิจการประปาท้องถิ่นได้อย่างถูกสุขลักษณะ สามารถผลิตน้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพส่งถึงบ้านผู้ใช้น้ำเช่นเดียวกับการบริการของการประปาส่วนภูมิภาค 

ทั้งนี้ นายสพโชค หนูสะพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆ ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ได้จัดขึ้น เป็นกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคม ช่วยให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น คิดถึงสิ่งที่ประชาชนต้องการเป็นสำคัญ  และขอให้มีการจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่องและตลอดไป