การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำไตรมาส ๔/๒๕๖๑

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๑

วันพุธ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการ สนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๑ 
โดยเป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามถึงปัญหา - อุปสรรคในการทำงาน ของแต่ละสายงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ให้งานสำเร็จไปตามเป้าหมายขององค์กร ติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละสายงาน พร้อมให้แต่ละสายงานรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน จากที่ได้สั่งการไป
และติดตามผลการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP 
ทั้งนี้ได้กำชับเฝ้าระวังอุทกภัย ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือ สายด่วนพยากรณ์อากาศ ๑๑๘๒ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง