การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว

วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานของ นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมหัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กองกิจการสัมพันธ์ การติดตามผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ ปี ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ได้จัดกิจกรรม โครงการศึกษาดูงาน โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทักษะในการทำงาน สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน

ในการนี้ ได้ดูงานระบบการกรองน้ำ R.O. Reverse Osmosis (R.O.) เป็นระบบการกรองโดยใช้เยื่อกรองชนิดพิเศษที่เรียกว่า Membrane ซึ่งทำจากใยสังเคราะห์เซลลูโลสมีความละเอียดถึง 0.0001ไมครอน (เส้นผมมนุษย์=100ไมครอน / โรคต่างๆ เชื้อไวรัส = 0.01ไมครอน) ด้วยคุณสมบัตินี้เองทำให้สารละลายสิ่งปนเปื้อน เช่น โลหะหนัก, ปุ๋ยเคมี, ยาฆ่าแมลง, สารตะกั่วรวมทั้งเชื้อโรคต่างๆ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า ไม่สามารถแทรกตัวเล็ดลอดผ่านเยื่อกรองนี้ไปได้  จะมีเพียงน้ำบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถซึมผ่านได้ สิ่งปนเปื้อนที่ถูกดักไว้ในเยื่อกรองจะถูกกำจัดออกจากระบบทันทีเพื่อป้องกันการตกค้างสะสมภายในเครื่องโดยจะแยกออกคนละทางกับน้ำบริสุทธิ์ที่ผ่านการกรองแล้ว วิธีการนี้ทำให้น้ำกรอง R.O. มีความบริสุทธิ์ระดับมาตรฐานน้ำ  Purifired  ของยุโรปและอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงกว่าน้ำกรองและระบบอื่นๆ หลายเท่าตัว

ดังนั้น น้ำดื่ม R.O. จึงเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์และเป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุดเพียงชนิดเดียวที่เข้าสู่ร่างกายโดยไม่เป็นโทษต่อเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย น้ำ R.O. จะผลักดันให้สารพิษหรือของเสียที่ละลายน้ำนั้นไหลเข้าสู่กระแสเลือดและถูกนำไปเก็บสะสมไว้ที่อวัยวะขับถ่ายเพื่อลำเลียงออกจากร่างกาย