ึการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 7/2561

ึการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 7/2561ึการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 7/2561ึการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 7/2561ึการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 7/2561

        25 เมษายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดย นายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2561  ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการนี้นายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการฯ ได้สรุปผลการปฏิบัติงาน งวด 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา โดยเร่งให้ตรวจสอบและร่วมมือกันดำเนินการในส่วนต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด