การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีสงกรานต์

กปภ.สาขาพังงา ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีสงกรานต์กปภ.สาขาพังงา ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีสงกรานต์กปภ.สาขาพังงา ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีสงกรานต์

10 เมษายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีสรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 สืบสานประเพณีสงกรานต์ 

ดำรงรักษาประเพณีอันดีงามของไทย สืบต่อยังชนรุ่นหลังต่อไป ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา