นายบุญยก คงกิจ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพังงา

นายบุญยก คงกิจ ผอ.กปภ.เขต 4 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพังงานายบุญยก คงกิจ ผอ.กปภ.เขต 4 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพังงานายบุญยก คงกิจ ผอ.กปภ.เขต 4 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพังงา

2 เมษายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ให้การต้อนรับ นายบุญยก คงกิจ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เนื่องในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม รับฟังและแนะนำการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ กปภ.กำหนด ในการนี้ นายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 และแผนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของ กปภ.