การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 6/2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 6/2561การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 6/2561การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 6/2561การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 6/2561

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้โครงการสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 6/2561 โดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการฯ ได้กำชับเรื่องการเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง และการอยู่เวรในช่วงวันหยุดยาว วันสงกรานต์ ให้ความสะดวกในแจ้งเหตุท่อแตก/รั่ว และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ แก้ปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ในการนี้ได้คัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ นายอภิชาติ  ดอกขัน ตำแหน่ง ช่างโยธา 4 สังกัดงานบริการฯ รับมอบของที่ระลึกเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน