การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 5/2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 5/2561การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 5/2561การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 5/2561การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 5/2561การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 5/2561การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 5/2561

21 กุมภาพันธ์ 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดย นายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2561 โดยได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติดตามการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ในการนี้ นายสุริยะ ป้านนาค ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาคุณภาพน้ำประปา และการบริการ เพื่อลดข้อร้องเรียน และรักษามาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ ที่ กรมอนามัย รับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan ) โดยให้งานผลิตเร่งดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน PM และกำชับให้ดูแลสถานีผลิตน้ำตามหลักการ 5 ส