หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงาน
โกวิทย์ เพชรเศรษฐ
ผจก.กปภ.สาขาคลองท่อม

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

วรวัฒน์ ต่อติด
หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
อนันตพงศ์ พราหมณ์เอม
นายช่างโยธา
ธนากร วิหะรัญ
นายช่างโยธา
ธณา สารพร
นายช่างโยธา
สมปอง ขำแก้ว
ช่างโยธา

งานผลิต

ชำนิ บุญชุม
หน.งานผลิต
วิศิษฎ์ ลูกเหล็ม
นายช่างเครื่องกล
วิทวัฒน์ ผึ่งผาย
นายช่างไฟฟ้า
โกสินทร์ ปานคง
ช่างเครื่องกล
วิทยา แก้วเรืองฤทธิ์
นายช่างเครื่องกล
มุดดาด ลูกเหล็ม
นายช่างไฟฟ้า

งานอำนวยการ

รัตนาวดี ทองเทพ
หน.งานอำนวยการ
สมเดช รักษากิจ
พนักงานพัสดุ
วิไลวรรณ พรมแก้ว
พนักงานการเงินและบัญชี
เยาวนาถ บัวการกิจ
พนักงานการเงินและบัญชี
หทัยทิพย์ ฤทธิจันทร์
นักบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน