หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงาน
สุริยะ ป้านนาค
ผจก.กปภ.สาขานครศรีธรรมราช

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

ชาติชาย มีชัย
หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
สุรพล ปลัดสงคราม
พนักงานบริการ
จรัญ สายน่วม
นายช่างโยธา
สุทธิพงศ์ วุฒิชาติปรีชา
นายช่างโยธา
สายัณห์ บริพิศ
ช่างโยธา
วิชาญ พยัคฆมาศ
พนักงานประปา

งานผลิต

สัมฤทธิ์ ทองสมัคร
หน.งานผลิต
ประเสริฐ เคนยา
นายช่างไฟฟ้า
ณัฐนันท์ พัฒนศิลป์
นายช่างเครื่องกล
พุฒิภูมิ จันทร์วิโรจน์
นายช่างไฟฟ้า
สายัณห์ โชติพันธ์
นายช่างไฟฟ้า
รวินท์ วัฒนสิทธิ์
นายช่างเครื่องกล
เศรษฐพงศ์ เชาวลิต
นายช่างเครื่องกล
ชัยพร บุญบำรุง
พนักงานผลิตน้ำ
ภูวดล สวนกูล
พนักงานผลิตน้ำ
ทวีวัฒน์ พยุหกฤษ
นายช่างเครื่องกล
โกเมนทร์ บุญสิน
นายช่างไฟฟ้า
พัตพงค์ สุรินทร์
นายช่างไฟฟ้า

งานอำนวยการ

ปราณี สุขาทิพย์
หน.งานอำนวยการ
บงกช สินภิบาล
พนักงานพัสดุ
มานิต โสมาพงศ์
พนักงานการเงินและบัญชี
อุบล จำนงจิต
พนักงานการเงินและบัญชี
ชลธิชา เพ็ชรพิจิตร
พนักงานการเงินและบัญชี
เกษม วุฒิสังข์
พนักงานพัสดุ
เลื่อนขึ้นข้างบน