หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงาน
สานิษ กาญจนกุล
ผจก.กปภ.สาขาขนอม

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

พิชัย ศรีสุชาติ
หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
เอกสิทธิ์ ด่านวิชชุรังษี
พนักงานประปา
ณรงค์ศักดิ์ หนูสุด
ช่างโยธา

งานผลิต

เทอดทูน มีสุวรรณ
หน.งานผลิต
ทวีศักดิ์ เพชรรักษ์
นายช่างเครื่องกล
วัยวุธ จันทรชิต
นายช่างไฟฟ้า
สันติ หนูบุญ
นายช่างไฟฟ้า
พุฒธิชัย หนชัย
นายช่างไฟฟ้า
สุขเกษม ขอจิตต์เมตต์
พนักงานผลิตน้ำ

งานอำนวยการ

สิริพร แซ่หลี
หน.งานอำนวยการ
พีรพงค์ เพชรจันทร์
พนักงานพัสดุ
ศิริพร ดำเกิงพันธุ์
นักบัญชี
อัจฉรา มณีเศวต
พนักงานการเงินและบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน