หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงาน
สุคนธ์ ชูรักษา
ผจก.กปภ.สาขาจันดี

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

โชคดี บัวแต่ง
หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
ขันติ โอกาศ
นายช่างโยธา
สมยศ ครองนุช
นายช่างโยธา
ประวิทย์ ทิพย์สุขขุม
พนักงานประปา
กิตติพงศ์ ทัยศรี
ช่างโยธา

งานผลิต

ธรรมรัตน์ ศักดิ์ศิริ
หน.งานผลิต
วินัย สงพราหมณ์
นายช่างเครื่องกล
ธีรศักดิ์ อินยอด
นายช่างไฟฟ้า
เจตภาคย์ สมิตินันทน์
นายช่างเครื่องกล
นันทศักดิ์ กลั่นสุวรรณ
นายช่างไฟฟ้า
สุทธิศักดิ์ นวลศรีทอง
นายช่างไฟฟ้า
ราชฤทธิ์ วิเชียร
พนักงานประปา
กำธร นุมาศ
นายช่างไฟฟ้า
ชัยพร ปลัดสงคราม
นายช่างเครื่องกล
ชาคริต ลักษณะวิมล
นายช่างเครื่องกล
วิศณุ บูรณะชาติ
นายช่างเครื่องกล

งานอำนวยการ

สุพรรณี สงพราหมณ์
หน.งานอำนวยการ
ศิริขวัญ วิเชียร
พนักงานการเงินและบัญชี
สุภวรรณ หวานสนิท
พนักงานพัสดุ
ภาคิน สุวรรณมณี
พนักงานการเงินและบัญชี
บุญเสริม ขำขาว
พนักงานธุรการ
ครรชิต แก้วอ่อน
พนักงานอ่านมาตร
เลื่อนขึ้นข้างบน