หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงาน
เสาวนิตย์ จงจิตร
ผจก.กปภ.สาขาปากพนัง

งานจัดเก็บรายได้

สุรัตนา กอเจริญรัตน์
หน.งานจัดเก็บรายได้
ทิตยา เพชรรัตน์
นักบัญชี
ชุติมา เจนวิทยารักษ์
พนักงานพัสดุ
นิรมล พลฤทธิ์
พนักงานบัญชีและเขียนบิล

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

ธวัช ทองวัฒนกุล
หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
อนิรุทน์ วชิระพันธุ์
พนักงานบริการ
หัสชัย ศิริรักษ์
นายช่างโยธา
นาซอรี หะยีสาเมาะ
นายช่างโยธา
ทศพร สิทธิศักดิ์
นายช่างโยธา
ศักดา สหายลับ
นายช่างโยธา
ธนกร ปุลปักษ์
นายช่างโยธา

งานผลิต

เทพฤทธิ์ ขนาบแก้ว
หน.งานผลิต
ปราโมทย์ พิชัยรักษ์
พนักงานผลิตน้ำ
ธีรวุฒิ เกื้อกูลสงฆ์
พนักงานผลิตน้ำ
ฉัตรชัย สุตนพัฒน์
นายช่างไฟฟ้า
พัชรินทร์ โมฬี
นายช่างเครื่องกล
สมเกียรติ สรรชนะพงค์
นายช่างไฟฟ้า
ไพศาล สุขเกษม
นายช่างเครื่องกล

งานอำนวยการ

ยุวดี ธิตานันท์
หน.งานอำนวยการ
โกวิทย์ สุขเกษม
พนักงานบัญชี
ทัศนีย์ โอรพันธ์
พนักงานการเงินและบัญชี
จิราทิปต์ ภู่ภิรมย์
พนักงานการเงินและบัญชี
อนันต์ แสงพรหม
พนักงานพัสดุ
เสาวลักษณ์ หมอกแก้ว
พนักงานบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน