หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงาน
ชวลิต บัวจีน
ผจก.กปภ.สาขาชะอวด

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

สมชาย ช่วยบรรจง
หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
กิตติชัย แดงบัว
นายช่างโยธา
อนุรักษ์ พิทักษ์คง
นายช่างโยธา
สถาพร ชิณวงศ์
พนักงานบริการ

งานผลิต

สรยุทธ สมใจ
หน.งานผลิต
ณุชิต นวลสะอาด
นายช่างเครื่องกล
ศราวุธ ใหม่แก้ว
นายช่างไฟฟ้า
สมบูรณ์ ทองเอียด
พนักงานประปา
ธนวัฒน์ แก่นอินทร์
พนักงานผลิตน้ำ
สุรศักดิ์ ทิมรื่น
พนักงานผลิตน้ำ
อุบล ทองเอียด
พนักงานผลิตน้ำ

งานอำนวยการ

อังคณา ใจสมุทร
หน.งานอำนวยการ
ศรุภา พงศ์ธนาการ
พนักงานพัสดุ
กนิษฐา หนูนารถ
พนักงานการเงินและบัญชี
เยาวลักษณ์ ผอมสวัสดิ์
พนักงานการเงินและบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน