หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงาน
วุฒิพร บุญดี
ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง
พวงเพชร สุขโข
ผช.ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง

งานจัดเก็บรายได้

จิรสุดา ทองเนื้อห้า
หน.งานจัดเก็บรายได้
นิภารัตน์ อักษรเงิน
พนักงานการเงินและบัญชี
ปัทมา พจน์โชติ
พนักงานการเงินและบัญชี
ศศิธร ผาสุข
พนักงานการเงินและบัญชี
เยาวเรศ หนูทอง
พนักงานการเงินและบัญชี
ประเสริฐ ศรีปาน
พนักงานธุรการ

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

ไชยยุทธ์ สุวรรณปาน
หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
คณิต อักโขสุวรรณ
นายช่างโยธา
สุเชษฐ์ พจน์โชติ
นายช่างไฟฟ้า
จารึก สงดำ
นายช่างเครื่องกล
สรศักดิ์ รัตนโชติ
ช่างโยธา
ทวีวิทย์ หนูสงค์
นายช่างโยธา
พรเทพ ธานีรัตน์
นายช่างโยธา
สราวุธ แก้วกับเพชร
นายช่างโยธา

งานผลิต

อานุภาพ ชาญสมุทร
หน.งานผลิต
สายัณห์ ดำโอ
นายช่างเครื่องกล
สวาท คงเกิด
นายช่างไฟฟ้า
วรวิทย์ นุ่นสง
นายช่างเครื่องกล
ศุภชัย สุวรรณวงค์
ช่างไฟฟ้า
วันชัย ทักขิณะ
พนักงานประปา
สมศักดิ์ กิจวิจารณ์
พนักงานประปา
สนิทพันธุ์ แซ่จิ๋ว
นายช่างไฟฟ้า

งานอำนวยการ

รัตนา ด้วงเกื้อ
หน.งานอำนวยการ
อัญชนา ภู่อนุสรณ์
พนักงานบัญชี
ปุณณาสา แก้วอ่อน
พนักงานการเงินและบัญชี
จันทนา รามวงศ์
นักบัญชี
นงลักษณ์ หอมเกตุ
นักบัญชี
สาวัลย์ วัชรคิรินทร์
พนักงานการเงินและบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน