หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงาน
ฉลาด ลิ่มปะรังษี
ผจก.กปภ.สาขากระบี่
เพ็ญศรี ชตีพานี
ผช.ผจก.กปภ.สาขากระบี่

งานจัดเก็บรายได้

ประทุมรัตน์ คงยิ่ง
หน.งานจัดเก็บรายได้
วิชิต ทิพย์สุขุม
พนักงานการเงินและบัญชี
บุศราภรณ์ ทองรอด
นักบริหารงานทั่วไป
ชมัยพร เอ่งฉ้วน
พนักงานบัญชี
อาคม เกิดสุข
พนักงานบัญชี
จิราภรณ์ จบฤทธิ์
นักบัญชี

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

ประภาส ศรีสุพรรณ
หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
ปริญญา นวลมี
นายช่างโยธา
สุริญญา สุวรรณเรืองศรี
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
สุรพิศ คำทอง
นายช่างโยธา
รัตนศักดิ์ บุญนายก
นายช่างโยธา
ปิติ อ่อนน้อม
ช่างโยธา

งานผลิต

วราพงษ์ ทองเทพ
หน.งานผลิต
สายัณห์ หอมหวล
นายช่างเครื่องกล
พรพิสิฏฐ์ พรหมชัยศรี
พนักงานประปา
สมคิด ทองรอด
นายช่างไฟฟ้า
เอกชัย แสงประทุม
นายช่างเครื่องกล
ธวัชชัย คงจัน
นายช่างไฟฟ้า
ศิริชัย ยงหนู
นายช่างไฟฟ้า
ธัมรงศ์ นุชบุตร
นายช่างไฟฟ้า
ธงยุทธ บัวบาน
นายช่างไฟฟ้า
ดนัย ศรีแก้ว
นายช่างไฟฟ้า
ณรงค์ศักดิ์ ชูดวงจันทร์
นายช่างเครื่องกล
ประเคน บุญยเกียรติ
นายช่างเครื่องกล
พรพิสิฏฐ์ พรหมชัยศรี
พนักงานประปา
วรวิทย์ แซ่อิ๋ว
นายช่างเครื่องกล
สัญชัย ขวัญทอง
นายช่างเครื่องกล
อภิชาติ ปานมาศ
พนักงานผลิตน้ำ
ประสิทธิ์ สมัครแก้ว
พนักงานผลิตน้ำ

งานอำนวยการ

กนกวรรณ อุดมสัตยานุกิจ
หน.งานอำนวยการ
อาภรรัตน์ จันทรังษี
พนักงานพัสดุ
เยาวพา หน้าดี
พนักงานการเงินและบัญชี
สาวิตรี สงเรือง
นักบัญชี
กาญจนา คล้ายพิกุล
นักบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน