หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงาน
ไกรสร มะหะหมัด
ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต
ธำรง คุ้มเพชร
ผช.ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต

งานจัดเก็บรายได้ 1

กรรณิการ์ ไทยเจริญ
หน.งานจัดเก็บรายได้ 1
ธัญรัศมิ์ วงศ์สุทธิโกศล
พนักงานการเงินและบัญชี
สุภาวดี สังสระน้อย
นักบริหารงานทั่วไป
ทิพวรรณ กองแก้ว
พนักงานการเงินและบัญชี

งานจัดเก็บรายได้ 2

อารีรัตน์ ฟูคำใบ
หน.งานจัดเก็บรายได้ 2
เมตตา บุญรอดชู
พนักงานคอมพิวเตอร์
วรรณภา แก้วพรมสี
พนักงานการเงินและบัญชี
ธมกร พูลเอียด
นักบัญชี
วรกมล เฟื่องฟู
พนักงานการเงินและบัญชี
ระพีพรรณ คงแก้ว
พนักงานการเงินและบัญชี

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1

สุวิทย์ บุญมูสิก
หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
สมเกียรติ ทองป้อง
พนักงานประปา
ขวัญชัย บำรุงชาติ
นายช่างโยธา
จรงฤทธิ์ เรืองเดช
ช่างโยธา

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2

ธำรง คุ้มเพชร
รก.หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
ชนะ พรหมอยู่
พนักงานประปา
ชลินธร ชานะมัย
วิศวกร
โฆษิต ผ่องสุวรรณ
นายช่างโยธา
พิมพ์ลภัส ดวงแก้ว
ช่างโยธา

งานผลิต

ศุภวัฒน์ ชัยสวัสดิ์
นายช่างไฟฟ้า
ยุทธพล พรหมพันธุ์
นายช่างไฟฟ้า
ศุภโชค ร่มประเสริฐ
นายช่างไฟฟ้า
ดำรงศักดิ์ รัตตะโน
นายช่างเครื่องกล
ปัญญา ปรีชารัตน์
ช่างเครื่องกล
เกรียงไกร เจษฎารมย์
นายช่างไฟฟ้า
วีระยุทธ ประเสริฐศรี
นายช่างไฟฟ้า
ชัยณรงค์ คงดำ
นายช่างไฟฟ้า
ดำรงศักดิ์ อุทธคำ
นายช่างไฟฟ้า
อนิวัฒน์ แสวงทรัพย์
นายช่างไฟฟ้า
ณัฐนันท์ อมตพันธุ์
นายช่างไฟฟ้า
ปกรณ์ ดำเกลี้ยง
นายช่างไฟฟ้า
พชร พาริก
นายช่างเครื่องกล
สายชล สุวรรพรึก
นายช่างเครื่องกล
ยศยิ่ง สระตัน
นายช่างเครื่องกล
นัฐพงศ์ สันยาย
นายช่างเครื่องกล
อัครายุตค์ เพชราช
นายช่างเครื่องกล
อนุสรณ์ กาญจน์
นายช่างเครื่องกล
วัชระ บุญทอง
ช่างไฟฟ้า
พัฒนา วุฒิกร
นายช่างไฟฟ้า
ปรัชญา นาดูน
นายช่างเครื่องกล
ภูริทัต เตปู
นายช่างเครื่องกล
พิชานนท์ มณีโชติ
ช่างไฟฟ้า
ชัยยันต์ บุญมาก
ช่างไฟฟ้า

งานอำนวยการ

วิลัย กลิ่นสอน
หน.งานอำนวยการ
นันทวรรณ ชูเกตุ
พนักงานธุรการ
วรรณา พุ่มมาก
พนักงานพัสดุ
จุไรรัตน์ จินดาพล
นักบัญชี
วรดาณ์ ครุฑไทย
นักบัญชี
ดวงฤดี บัวหลวง
นักบัญชี
ดวงเพ็ญ ระย้า
พนักงานการเงินและบัญชี
ปูณณางค์ ทองอยู่
นักบัญชี
รัตติกาล จงจิต
พนักงานพัสดุ
อนิศา บุญรอด
พนักงานการเงินและบัญชี
ภาชญา ทองเจือเพชร
นักบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน