หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงาน
สิงหะนาท ธานีรัตน์
ผจก.กปภ.สาขาท้ายเหมือง

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

ฤทธิเดช อินทวงศ์
หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
ประชิต เกตุแก้ว
พนักงานบริการ
ธีระศักดิ์ ดารารัตน์
นายช่างโยธา
กฤษกร ศิริรักษ์
นายช่างโยธา
สมพงษ์ มูสิกะ
ช่างโยธา

งานผลิต

ยุทธนา นุ่นปล้อง
หน.งานผลิต
วิมล เอ่งฉ้วน
นายช่างไฟฟ้า
ประสิทธิ์ จันทร์เกษ
นายช่างเครื่องกล
เอนก ทองทับ
นายช่างไฟฟ้า
พีระ ทิพย์เดช
นายช่างไฟฟ้า
วัชรพงษ์ พงษ์วุฒิธรรม
นายช่างเครื่องกล

งานอำนวยการ

เสาวลักษณ์ สุภากรณ์
หน.งานอำนวยการ
วิไล ศิริรักษ์
พนักงานบัญชี
ณฐมน อ่อนอยู่
พนักงานการเงินและบัญชี
อีลฮัม สามะ
พนักงานพัสดุ
เลื่อนขึ้นข้างบน