หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงาน
สุเทพ ลี้ยุทธานนท์
ผจก.กปภ.สาขาตะกั่วป่า

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

นทีบดี มณีกุล
หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
กนก พุทธกูล
นายช่างโยธา
นพดล ศรีชุมพ่วง
นายช่างโยธา
วณุรักษ์ เรืองเกิด
ช่างโยธา
นรากรณ์ เพ็ชรสังข์
ช่างโยธา

งานผลิต

ดนัย พรหมศิริ
หน.งานผลิต
สิทธิชัย พัฒน์แช่ม
นายช่างไฟฟ้า
พงษ์เทพ เปรมจิตร์
นายช่างไฟฟ้า
สโรช ฉายสง่า
นายช่างเครื่องกล
ดำริห์ เชาว์เลิศ
นายช่างไฟฟ้า
กิจติพล นนทบูรณ์
นายช่างเครื่องกล
สุภศิลป์ ช่วยชู
นายช่างไฟฟ้า
สถาพร แก้วพิชัย
นายช่างเครื่องกล
ทนงศักดิ์ บิลละโสย
นายช่างเครื่องกล
คงเดช รักมิตร
พนักงานผลิตน้ำ

งานอำนวยการ

ธันย์วรินท์ คงจันทร์
หน.งานอำนวยการ
นรินทร์ ณ นคร
พนักงานพัสดุ
วลีพร สามทอง
พนักงานการเงินและบัญชี
อทิตยา เกิดสมจิต
พนักงานการเงินและบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน