หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงาน
ชัฏ ชูพงศ์
ผจก.กปภ.สาขาพังงา

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

สถิตย์ เทพเสถียร
หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
วิฑูรย์ พูลศิริ
พนักงานประปา
จีรศักดิ์ ปานตุน
นายช่างโยธา
ธีรศักดิ์ ชูแก้ว
นายช่างโยธา
พลากร กลิ่นเพชร
นายช่างโยธา
อภิชาติ ดอกขัน
นายช่างโยธา

งานผลิต

ทินกร บุญญานุพันธ์
หน.งานผลิต
ศรายุทธ สุภากรณ์
นายช่างไฟฟ้า
เอกนรินทร์ ทองเสน
นายช่างไฟฟ้า
อมรเทพ ภู่มาลัย
นายช่างไฟฟ้า
สุพจน์ เพชรมาก
นายช่างเครื่องกล
ณัฐวุฒิ เนียมรัตน์
นายช่างไฟฟ้า
อดิศักดิ์ อินทสโร
นายช่างไฟฟ้า
ชัยยุทธ ชูแสง
นายช่างไฟฟ้า
วีรศักดิ์ เอื้อสุนทร
พนักงานผลิตน้ำ
บุญชาติ เที่ยงตัน
พนักงานผลิตน้ำ

งานอำนวยการ

ศุภลักษณ์ พรหมคีรี
หน.งานอำนวยการ
วรรณธณี หนูทอง
พนักงานการเงินและบัญชี
วุฒิพงษ์ สายตรี
นักบัญชี
ณัฐภัทร ชูวงศ์ศรีวัฒนะ
พนักงานการเงินและบัญชี
ปิยะรัตน์ นวลศรีทอง
พนักงานการเงินและบัญชี
กาญจนา แก้วมาก
นักบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน