หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงาน
เลอศักดิ์ รัตนฉายา
ผจก.กปภ.สาขาระนอง

งานจัดเก็บรายได้

มลิวัลย์ สงรักษ์
หน.งานจัดเก็บรายได้
เสาวคนธ์ จินตรักษ์
พนักงานการเงินและบัญชี
จตุพร อรรคเศรษฐัง
พนักงานการเงินและบัญชี
ธิดารัตน์ ศักดิ์ภิรมย์
พนักงานการเงินและบัญชี
อรสา ชูจีน
พนักงานการเงินและบัญชี
รัตนาภรณ์ ษรภักดี
พนักงานการเงินและบัญชี

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

ก้องกันตพงศ์ สุภากรณ์
หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
วัฒนา อินทรัตน์
นายช่างโยธา
วรเดช หนูเกื้อ
นายช่างโยธา
อนุพงษ์ ครุฑปักษี
นายช่างโยธา
ฉัตชัย กาละสังข์
ช่างโยธา
เสกสรรค์ อารีชน
ช่างโยธา

งานผลิต

สมศักดิ์ นาคพิน
หน.งานผลิต
ประสิทธิ์ ชูช่วย
นายช่างเครื่องกล
อุบลรัตน์ นาคประดิษฐ
นายช่างไฟฟ้า
ธนพงษ์ คำเขียน
นายช่างไฟฟ้า
วิรชัย คู่มณี
นายช่างไฟฟ้า
อดิศักดิ์ เภรี
นายช่างเครื่องกล
พลวัฒน์ ดวงชัย
ช่างไฟฟ้า
ปรีชา เธียรวิทูรปัญญา
นายช่างไฟฟ้า
บุญลอง พรหมสุวรรณ
นายช่างไฟฟ้า

งานอำนวยการ

รัชนีวรรณ แสงไสย
หน.งานอำนวยการ
โสภาพรรณ ณ ระนอง
พนักงานพัสดุ
ศุภดา ลิขิตนภาพันธุ์
พนักงานบัญชี
อังค์วรา ชวชิรานนท์
นักบริหารงานทั่วไป
จิราภรณ์ แซ่อื้อ
นักบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน