หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงาน
ธีระพล โชคคณาพิทักษ์
ผจก.กปภ.สาขาท่าแซะ

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

นิวัฒน์ สุวรรณเนาว์
หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
ธนกฤต สุพัฒน์ผล
นายช่างโยธา
สุทิน หารปาน
นายช่างโยธา
กิตติพงษ์ โมรานอก
นายช่างโยธา

งานผลิต

อัครเดช เพ็ชรโชติ
หน.งานผลิต
พงษ์ศักดิ์ แสงสุวรรณ
พนักงานผลิตน้ำ
ทวีศักดิ์ กลิ่นจันทร์
พนักงานผลิตน้ำ
สุวิชาติ สุขเจริญ
พนักงานผลิตน้ำ
จรูญ อินทนาพาง
นายช่างเครื่องกล

งานอำนวยการ

ปานเลขา ทับเคลียว
หน.งานอำนวยการ
อัจฉรีย์ พยัฆเวช
พนักงานการเงินและบัญชี
ปาลิตา สุทธิสุนทร
พนักงานพัสดุ
จิราพร อินทนาพาง
พนักงานการเงินและบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน