หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงาน
จีรศักดิ์ หัถชีพ
ผจก.กปภ.สาขาหลังสวน

งานจัดเก็บรายได้

ประภาพรรณ แสงสุวรรณ
หน.งานจัดเก็บรายได้
นารี คลิ้งสุวรรณ
พนักงานการเงินและบัญชี
นลินทิพย์ จาบทอง
นักบัญชี
น้ำฝน คงมีสุข
นักบัญชี

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

ว่าง
หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
ชยันต์ โสตรโยม
นายช่างโยธา
อภิชาติ ถาวรรัตน์
นายช่างโยธา
นัฏพร ศรแผลง
นายช่างโยธา
เจษฎาภรณ์ โสมะเกิด
นายช่างโยธา
จีระนันต์ จอมวัน
พนักงานบริการ
ธนากรณ์ แสงอรุณ
นายช่างโยธา

งานผลิต

ชาติชาย เดชทองคำ
หน.งานผลิต
ทนาศักดิ์ ธรรมณี
นายช่างไฟฟ้า
สุทธิพงศ์ ผลพฤกษ์
นายช่างไฟฟ้า
สรวิศ เหมทานนท์
นายช่างเครื่องกล
สุริยัน ชัยมีแรง
นายช่างเครื่องกล
เฉลิมพล นนทพันธ์
พนักงานผลิตน้ำ
สมชาย สุวรรณเนาว์
นายช่างเครื่องกล
สุพรรณ อรุณโชติ
นายช่างเครื่องกล
ยุทธ ชนะ
พนักงานผลิตน้ำ
อุปถัมภ์ แพละออง
พนักงานผลิตน้ำ
ภิรมย์ ชื่นมาก
นายช่างเครื่องกล
นพพล พรมมนตรี
นายช่างไฟฟ้า
ยุทธเกียรติ ยอดสวี
ช่างเครื่องกล

งานอำนวยการ

อารีรัตน์ บุญเทศ
หน.งานอำนวยการ
ประจักษ์ เดชะรัฐ
นักบริหารงานทั่วไป
สุภาพร คล้ายอุดม
พนักงานการเงินและบัญชี
สุวิดา ดำอมร
นักบัญชี
ปุณิกา ฐอสุวรรณ
นักบัญชี
ศิริรัตน์ ชนะแดง
นักบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน