หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงาน
สุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์
ผจก.กปภ.สาขาชุมพร
อนุเทพ แดงบุญ
ผช.ผจก.กปภ.สาขาชุมพร

งานจัดเก็บรายได้

รัสม์ธาริณี หย่องตะกาลกุล
หน.งานจัดเก็บรายได้
กร เกตุการ
พนักงานประปา
จรูญโรจน์ แสงสว่าง
พนักงานเก็บเงิน
วัลลภา รัชชะ
นักบัญชี
สุกัญญา พงษ์ศิริวรรณ์
นักบัญชี
จารุนันท์ ธนภัทร์
นักบริหารงานทั่วไป
ธิดารัตน์ ภู่ทอง
นักบัญชี
สุมาพร สุทธิรักษ์
นักบัญชี

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

ธีระพงษ์ ชัยขันท์
หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
สุเจตน์ เพชรจินดา
นายช่างโยธา
สุรศักดิ์ สุทธิสุนทร
นายช่างโยธา
จารุวรรณ ทวีรัตน์
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
ธีระวัฒน์ สุขเฉวง
นายช่างโยธา
อรรถวิทย์ เดชพิน
นายช่างโยธา
ไกรวุฒิ ไชยมงคล
พนักงานประปา
เสน่ห์ สำลีว่อง
พนักงานบริการ
สายัณห์ นวลจันทร์
พนักงานบริการ

งานผลิต

สาธิต สุหุโล
หน.งานผลิต
สุรเทพ โอศาสตร์
พนักงานประปา
อัจฉรา อินทนาพาง
นายช่างไฟฟ้า
อนุพงษ์ กลางณรงค์
นายช่างไฟฟ้า
บุญส่ง วิเศษสิงห์
นายช่างเครื่องกล
พงษ์พัฒน์ บุตรงาม
นายช่างไฟฟ้า
ศักนรินทร์ โชติรัตน์
นายช่างไฟฟ้า
สมศักดิ์ คล้ายอักษร
นายช่างเครื่องกล
มนตรี พรหมภินันท์
นายช่างไฟฟ้า
สุพงษ์ชัย นาคสังข์
นายช่างเครื่องกล
รัตนะ พลชนา
วิศวกร
ชิดชัย ไชยมงคล
นายช่างเครื่องกล
เอกพงศ์ วิเชียรรัตน์
นายช่างเครื่องกล
เลิศศักดิ์ เพชรดี
นายช่างไฟฟ้า

งานอำนวยการ

สุริยา ฟองคำ
หน.งานอำนวยการ
ปาริฉัตร อินทสุรัช
พนักงานการเงินและบัญชี
อรอนงค์ ขวัญทอง
พนักงานการเงินและบัญชี
ราตรี นกใหญ่
นักบัญชี
กัญจน์ชญา สุขยิรัญ
พนักงานการเงินและบัญชี
พรนิภา วงศ์นาญาติ
พนักงานการเงินและบัญชี
อภิญญา จีระภา
พนักงานการเงินและบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน