หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงาน
จเร โสมาพงศ์
ผจก.กปภ.สาขาบ้านตาขุน

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

พิริยะ ณรงค์ฤทธิ์
หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
ชัยรัตน์ ศิริรัตน์
พนักงานบริการ
สุทธิพล ภู่นันทกร
นายช่างโยธา
นัฐพงค์ คงสวัสดิ์
นายช่างโยธา

งานผลิต

ยะโสธร ช้างกลาง
หน.งานผลิต
ประภาส แสงมณี
พนักงานผลิตน้ำ
นุกูล ชูวารี
พนักงานผลิตน้ำ
วุฒิชัย เพ็งจันทร์
นายช่างเครื่องกล

งานอำนวยการ

สุรีรัตน์ ทองวัฒนกุล
หน.งานอำนวยการ
สุรพงษ์ วรรณศรี
พนักงานประปา
เบญจมาศ คงสุทธิ์
นักบัญชี
ชนัดดา บุญญัติศักดิ์
พนักงานพัสดุ
เลื่อนขึ้นข้างบน