หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงาน
อัญชลี รัตนสุภา
ผจก.กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์

งานจัดเก็บรายได้

พเยาว์ เงินทอง
หน.งานจัดเก็บรายได้
ปรียาวรรณ ชิตกุล
พนักงานการเงินและบัญชี
จิรา พงศ์วิฑูรย์
นักบัญชี
ณัฐพัชร์ รัตนพาหุ
พนักงานการเงินและบัญชี

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

วะโรทัย ขุ้ยศร
หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
ปิยะวัฒน์ สมเชื้อ
นายช่างโยธา
จักรกฤษณ์ รุ่งแดง
นายช่างโยธา
วันเพ็ญ บุญมูสิก
นายช่างโยธา
วราพงษ์ ทับจิตร
ช่างโยธา

งานผลิต

พงศ์กาญจน์ วรรณาลัย
หน.งานผลิต
ศรายุทธ หนูยัง
นายช่างไฟฟ้า
จีรวัฒ ดวงมุสิทธิ์
นายช่างไฟฟ้า
ศราวุธ กันลือนาม
นายช่างเครื่องกล
สุภวัฒน์ วัฒนมีแก้ว
นายช่างไฟฟ้า
ทิวากร บุญยืน
นายช่างไฟฟ้า
พูลพริษฐ์ พรหมจันทร์
ช่างเครื่องกล
สุราษฎร์ พวงสุวรรณ
พนักงานผลิตน้ำ
นุพัฒน์ วุทธิพงศ์
พนักงานผลิตน้ำ
สุพจน์ ศรีรักษ์
นายช่างเครื่องกล

งานอำนวยการ

รัชนีพร เกิดวัน
หน.งานอำนวยการ
เชาวลิต สุวรรณพานิช
พนักงานธุรการ
ปุณณ์ชิตา รัตนทองดี
พนักงานพัสดุ
อรวรรณ พรหมศร
นักบัญชี
อรพรรณ กิวหลิม
นักบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน