หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงาน
กิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์
ผจก.กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)

งานจัดเก็บรายได้ 1

กรรณิการ์ ไทยเจริญ
หน.งานจัดเก็บรายได้ 1
วานิชย์ ณ นคร
พนักงานประปา
มงคล ชนะคช
พนักงานคอมพิวเตอร์
ดรุณี สายวารี
พนักงานการเงินและบัญชี
สนธิรา โพธิทองคำ
พนักงานธุรการ

งานจัดเก็บรายได้ 2

แมนรัตน์ เจริญฤทธิ์
หน.งานจัดเก็บรายได้ 2
อนุสรณ์ ไกรสินธุ์
พนักงานประปา
รุ่งนภา พัฒน์แช่ม
พนักงานคอมพิวเตอร์
ชลิตา ช่วยรอด
นักบัญชี
อารีรัตน์ ศรีวิโรจน์
พนักงานการเงินและบัญชี
ปรียารัตน์ พิบูลย์สวัสดิ
พนักงานการเงินและบัญชี

งานจัดเก็บรายได้ 3

กำไลแก้ว เดชสม
หน.งานจัดเก็บรายได้ 3
ธรรมนูญ ศักดิ์ศิริ
พนักงานการเงินและบัญชี
อุทัยรัตน์ ทับทิมทอง
พนักงานบัญชี
วิลัยวรรณ พงษ์ลือเลิศ
นักบัญชี
นนทกร สินธุรงค์
พนักงานคอมพิวเตอร์
สุภัทรชัย สุวรรณมณี
พนักงานเก็บเงิน

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1

มณวดี สิทธิคุณ
หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1
วรพงษ์ วงศ์เจริญ
นายช่างโยธา
ธีระวุฒิ พังแพร่
นายช่างโยธา
อรสา ศรีขวัญ
นายช่างโยธา
พรเทพ รัตนภิรมย์
นายช่างโยธา
รุ่งอรุณ ธิมาปิง
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
พลากร พลอุดมโชค
วิศวกร
นฤพล ศิวายพราหมณ์
นายช่างโยธา

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2

ชาคร ชัยยศ
หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2
สุเทพ พรมเจียม
พนักงานประปา
อัมพร สามหาดไทย
นายช่างโยธา
วรวัฒน์ กิจไพบูลทวี
นายช่างโยธา
ศิริพล อินทรมนตรี
พนักงานบริการ
ไพรัช มากอินทร์
พนักงานประปา
สมปอง เอียดเฉลิม
พนักงานบริการ
ทนงศักดิ์ ฮันโต่น
พนักงานบริการ

งานผลิต

สมยศ เพ็ชรกลม
หน.งานผลิต
สมศักดิ์ เทศทัน
พนักงานผลิตน้ำ
วิศิษฐ กิจวิจารณ์
นายช่างเครื่องกล
วันทวุธ อินทร์แดง
นายช่างไฟฟ้า
ยงยุทธ เทพสุรินทร์
นายช่างเครื่องกล
ยุทธการ ณ นคร
นายช่างเครื่องกล
กิตติศักดิ์ สังข์พันธ์
นายช่างเครื่องกล
พุฒิพงค์ ยศเมฆ
นายช่างเครื่องกล
สุวิทย์ ชี้แก้ว
นายช่างเครื่องกล
สุริยะ ถึงเจริญ
นายช่างไฟฟ้า
สุธรรม ศุภลักษณ์
นายช่างเครื่องกล
นิพล ฤทธิบูรณ์
นายช่างไฟฟ้า
นรินทร์รัตน์ แสงขุรัง
นายช่างไฟฟ้า
มาโนช โฉมราช
นายช่างไฟฟ้า
เดชา ทองมา
นายช่างไฟฟ้า
เอกวิล สุขทองเส้ง
นายช่างเครื่องกล
วีระยุทธ ทองชมภู
ช่างไฟฟ้า
ณปภัช รอดรัตน์
วิศวกร
รพีพัชร รัตนบุรี
นายช่างเครื่องกล
ยงยุทธ์ รัชชะ
นายช่างไฟฟ้า
ทีปรัตน์ บุษสา
พนักงานผลิตน้ำ
จักรพันธ์ บุญชม
พนักงานผลิตน้ำ
กิตติศักดิ์ บุญเพชร
นายช่างเครื่องกล
ธานี จิตรัตน์
นายช่างเครื่องกล
ทรงยศ ทองแก้ว
นายช่างไฟฟ้า
ทศวรรษ รักสกุล
วิศวกร

งานลูกค้าสัมพันธ์

สายสุณี ทองป้อง
หน.งานลูกค้าสัมพันธ์
ศิริเกศ เกตกรณ์
นักประชาสัมพันธ์
นาถตินันท์ นคราวงศ์
นักประชาสัมพันธ์

งานอำนวยการ

สุชาดา ขาวจิตร
หน.งานอำนวยการ
เสวียง ชูมณี
พนักงานพัสดุ
พวงเพชร หิรัญพงศ์
พนักงานธุรการ
สุรีวัลย์ ดิษระ
นักบริหารงานพัสดุ
นุชจรินทร์ เจริญสินปัญญา
นักบัญชี
วนิฐา ขาวอุปถัมภ์
นักบัญชี
กฤษณี ชูศร
พนักงานการเงินและบัญชี
จารุณี หนุหมะ
นักบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน