หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ข้อมูลทั่วไป
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 0
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 0
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 0
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 0.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 0.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 0.00
*ข้อมูล ณ เดือน ปี 543

พื้นที่ให้บริการของ
เลื่อนขึ้นข้างบน