หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาจันดี
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 7,726
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 8,400
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 8,400
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 178,899.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 170,529.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 119,478.00
*ข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม ปี 2562
เสาวนิตย์ จงจิตร

ผจก.กปภ.สาขาจันดี

เลื่อนขึ้นข้างบน