หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาปากพนัง
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 12,838
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 17,520
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 12,353
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 378,475.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 366,522.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 237,102.00
*ข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2563
เสาวนิตย์ จงจิตร

ผจก.กปภ.สาขาปากพนัง

เลื่อนขึ้นข้างบน