หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาตะกั่วป่า
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 5,945
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 12,000
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 12,000
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 301,549.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 286,145.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 181,880.00
*ข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563
สุเทพ ลี้ยุทธานนท์

ผจก.กปภ.สาขาตะกั่วป่า

เลื่อนขึ้นข้างบน