หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาตะกั่วป่า
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 6,099
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 16,800
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 16,800
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 356,997.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 325,049.66
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 117,774.00
*ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม ปี 2563
สุเทพ ลี้ยุทธานนท์

ผจก.กปภ.สาขาตะกั่วป่า

เลื่อนขึ้นข้างบน