หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาบ้านตาขุน
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 4,273
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 6,360
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 6,360
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 150,949.84
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 147,727.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 77,231.00
*ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม ปี 2563
จเร โสมาพงศ์

ผจก.กปภ.สาขาบ้านตาขุน

เลื่อนขึ้นข้างบน