หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 12,973
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 12,840
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 6,484
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 524,232.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 519,614.30
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 287,506.00
*ข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2563
อัญชลี รัตนสุภา

ผจก.กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์

เลื่อนขึ้นข้างบน