หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 13,418
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 12,840
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 4,771
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 135,994.10
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 448,746.95
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 240,640.00
*ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม ปี 2563
อัญชลี รัตนสุภา

ผจก.กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์

เลื่อนขึ้นข้างบน