หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 12,776
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 12,840
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 10,030
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 460,261.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 453,559.80
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 259,788.67
*ข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563
อัญชลี รัตนสุภา

ผจก.กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์

เลื่อนขึ้นข้างบน