หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 12,549
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 12,840
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 7,690
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 429,431.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 419,299.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 254,051.00
*ข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม ปี 2562
กานดา บัวจันทร์

ผจก.กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์

เลื่อนขึ้นข้างบน