หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาคลองท่อม
หน่วยบริการลำทับ
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการลำทับ
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลลำทับ ลำทับ ลำทับ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไทรทอง ลำทับ ทุ่งไทรทอง
3 องค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ ลำทับ ลำทับ
หน่วยบริการคลองพน
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการคลองพน
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลคลองพน คลองท่อม คลองพน
2 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพน คลองท่อม คลองพน
แม่ข่ายคลองท่อม
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายคลองท่อม
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ คลองท่อม คลองท่อมใต้
2 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว คลองท่อม ห้วยน้ำขาว
3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ คลองท่อม คลองท่อมใต้
4 องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา คลองท่อม เพหลา
5 องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา คลองท่อม พรุดินนา
เลื่อนขึ้นข้างบน