หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขานครศรีธรรมราช
แม่ข่ายนครศรีธรรมราช(พระพรหม)
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายนครศรีธรรมราช(พระพรหม)
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา พระพรหม ท้ายสำเภา
2 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสาร พระพรหม นาสาร
3 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ พระพรหม นาพรุ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย พระพรหม ช้างซ้าย
หน่วยบริการท่าศาลา
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการท่าศาลา
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลท่าศาลา ท่าศาลา ท่าศาลา
2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ท่าศาลา ท่าศาลา
หน่วยบริการสระแก้ว
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการสระแก้ว
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ท่าศาลา สระแก้ว
2 องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ท่าศาลา กลาย
หน่วยบริการร่อนพิบูลย์
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการร่อนพิบูลย์
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลหินตก ร่อนพิบูลย์ หินตก
2 เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
3 องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
4 องค์การบริหารส่วนตำบลควนเกย ร่อนพิบูลย์ ควนเกย
5 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ร่อนพิบูลย์ เสาธง
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก ร่อนพิบูลย์ หินตก
เลื่อนขึ้นข้างบน