หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาขนอม
แม่ข่ายขนอม
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายขนอม
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลขนอม ขนอม ขนอม
2 เทศบาลตำบลท้องเนียน ขนอม ท้องเนียน
3 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ขนอม ควนทอง
4 องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม ขนอม ขนอม
หน่วยบริการสิชล
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการสิชล
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลสิชล สิชล สิชล
2 องค์การบริหารส่วนตำบลสิชล สิชล สิชล
เลื่อนขึ้นข้างบน