หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาจันดี
แม่ข่ายจันดี
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายจันดี
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลไม้เรียง ฉวาง ไม้เรียง
2 เทศบาลตำบลฉวาง ฉวาง ฉวาง
3 เทศบาลตำบลจันดี ฉวาง จันดี
4 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ฉวาง นาแว
5 องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า ฉวาง ไสหร้า
6 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ฉวาง ไม้เรียง
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหลักช้าง ช้างกลาง หลักช้าง
8 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง ช้างกลาง ช้างกลาง
หน่วยบริการท่ายาง
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการท่ายาง
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลท่ายาง ทุ่งใหญ่ ท่ายาง
2 องค์การบริหารส่วนตำบลปริก ทุ่งใหญ่ ปริก
3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ทุ่งใหญ่ ท่ายาง
เลื่อนขึ้นข้างบน