หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาปากพนัง
แม่ข่ายปากพนัง
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายปากพนัง
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง
2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพยา ปากพนัง ท่าพยา
3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ปากพนัง คลองกระบือ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ปากพนัง บ้านเพิง
5 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ปากพนัง คลองน้อย
6 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง ปากพนังฝั่งตะวันออก
7 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ปากพนัง บางพระ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง ปากพนังฝั่งตะวันตก
9 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ปากพนัง แหลมตะลุมพุก
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง ปากพนัง หูล่อง
11 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ปากพนัง ปากแพรก
12 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ปากพนัง บ้านใหม่
หน่วยบริการเชียรใหญ่
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการเชียรใหญ่
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่
2 องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก เชียรใหญ่ ท้องลำเจียก
3 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่
4 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ เชียรเขา
เลื่อนขึ้นข้างบน