หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาชะอวด
แม่ข่ายชะอวด
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายชะอวด
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลชะอวด ชะอวด ชะอวด
2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ชะอวด ท่าเสม็ด
3 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด ชะอวด ชะอวด
4 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ชะอวด เกาะขันธ์
5 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ ชะอวด ท่าประจะ
หน่วยบริการป่าพะยอม(จ.พัทลุง)
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการป่าพะยอม(จ.พัทลุง)
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ป่าพะยอม เกาะเต่า
2 องค์การบริหารส่วนตำบลลานข่อย ป่าพะยอม ลานข่อย
3 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม
4 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม บ้านพร้าว
เลื่อนขึ้นข้างบน